英语翻译捷克文

Warranty/Customer Service

CZECH REPUBLIC

The Warranty based on the terms and conditions stipulated below shall only be provided to a retail customer (hereinafter referred to as “the Buyer”) and only for a product used for normal domestic purposes.

The Seller hereby provides the Buyer with a twenty-four month Warranty, starting from the date of the Buyer’s acceptance of the appliance purchased.Under the terms of the Warranty, the Buyer shall be entitled to due and timely rectification of faults, free of charge, or to exchange of the appliance, provided this is not disproportionate to the nature of the fault (i.e. cause and manifestation). If rectification or exchange of the appliance is impossible, the Buyer shall be entitled to demand an appropriate reduction in the price of the appliance. The Buyer shall only be entitled to assert the right to exchange of the appliance or the right to withdraw from the purchase contract subject to fulfillment of all the statutory requirements and provided the appliance has not been damaged or subjected to excessive wear and tear. The following conditions shall also apply for assertion of any rights under the terms of the Warranty.


Záruka/Zákaznická služba

CESKÁ REPUBLIKA

Záruka vyplýající z tĕchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k bĕžnému používání v domácnosti.

Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř mĕsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.

Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranĕní vady, popřípadĕ - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčinĕ i projevu) vady neúmĕrné - právo na výmĕnu výrobku. Pokud není takov postup možn, je Kupující oprávnĕn žádat přimĕřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výmĕnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnĕní všech zákonnch předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadmĕrnĕ opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnĕní každého práva ze Záruky přitom je, že.

用手机扫描二维码关闭
二维码